نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان اصفهان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
اصفهان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 1387/08/14
       
اصفهان شرکت نوين سنجش 1389/08/01
       
اصفهان   صنايع چدن اصفهان 1391/05/22
مبارکه دفتر نماينده مجلس مبارکه 1392/04/08
       
کاشان   هيت امناي شهرستان آران و بيدگل هيئت امناي آستان مقدس حضرت محمد 1392/12/27
       
اصفهان   شرکت ساتان 1392/11/07
       
اصفهان   شرکت قائم پروفيل رازي 1393/06/02
       
اصفهان   شرکت فرآيند تحقيق 1393/04/07
       
اصفهان   شرکت فولاد گستر 1393/05/28
اصفهان گروه صنعتي انتخاب 1393/09/03
       
خوانسار   حوزه علميه وليعصر خوانسار 1394/10/20
       
اصفهان   خدمات بيمه اميد مشاور 1394/05/13
       
اصفهان شرکت توليدي کاشي تکسرام 1395/03/16
       
اصفهان  دفتر نماينده مجلس آقاي دکتر عابدي 1395/10/04
اصفهان گروه صنعتی توکا فولاد 1395/10/06
       
       
اصفهان   شرکت اصفهان مرغ 1395/11/14
       
اصفهان  دفتر نماينده مجلس خانم دکتر تاج الدين 1396/01/19
       
اصفهان   شرکت تکنو پارس 1396/11/15
نطنز دفتر نماينده مجلس آقاي ابراهيمي 1397/05/17
       
اصفهان   شرکت کار و ابتکار نقش جهان 1397/08/15
       
کاشان   شرکت فرش عالي مقام کاشان 1397/01/22
       
اصفهان   شرکت حمل و نقل نفت کش بار اصفهان 1397/09/28
       
نجف آباد   مجموعه نفير 1398/06/30
اصفهان دفتر نماینده مجلس آقاي دکتر عباس مقتدايي 1399/04/17
گلیشاد شهرداری 1399/08/17
       
اصفهان   موسسه خيريه فيض اصفهان 1399/08/19
       
اصفهان   شرکت نيرو تابان اسپادانا 1399/10/29
       
اصفهان   شرکت اجزا صنعت 1401/12/23
       
اصفهان   شرکت ماکان فولاد تیوان 1402/05/17
       
اصفهان   شرکت سام تجهیز فولاد 1402/07/25
       
       
       
       
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387