نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان اردبیل

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
اردبیل اداره کل بهزيستي استان اردبيل 1386/10/01
اردبیل اداره کل تربيت بدني استان اردبيل 1390/01/28
       
اردبیل   شرکت نساجي اردبيل 1394/10/28
اردبیل بيمارستان فوق تخصصي قائم اردبيل 1397/05/17
       
اردبیل   موسسه حسابرسي فرضي نژاد و همکاران 1397/12/01
       
اردبیل   شرکت جنوب سازه 1394/08/23

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387