نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان کرمان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
کرمان   سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي کرمان 1388/05/05
       
       
کرمان   شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان 1389/12/20
کرمان صندوق تعاوني روستايي ايرانيان 1393/04/01
       
کرمان   شرکت کارا 1393/05/19
       
کرمان   شرکت تردد راهنما 1395/03/04
       
کرمان   شرکت کرمان فرا راه 1395/05/26
       
کرمان   شرکت سازه فولاد بارز 1395/03/16
       
کرمان    نوروزسازان ماندگار 1397/03/07
       
کرمان   راز جوش فلزات 1397/11/27
       
شهربابک   شرکت کیان مس جوزم 1401/03/08
       
       
       
       
       
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387