نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان کرمانشاه

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
کرمانشاه   شرکت شهر صنعتي کرمانشاه 1388/02/12
       
کرمانشاه   هيئت کشتي استان کرمانشاه 1391/07/24
       
       
کرمانشاه بيمارستان سجاد (آريا) 1392/09/12
نوسود شهرداری نوسود 1393/10/10
نودشه شهرداری نودشه 1393/09/26
       
کرمانشاه   دفتر مهندسي ياس 1393/03/27
کرمانشاه پايانه بار کرمانشاه 1393/03/26
       
کرمانشاه   شرکت طيور بهاران 1392/12/24
       
روانسر    شرکت کشاورزي و دامپروري روانسر 1393/10/13
       
کرمانشاه   شرکت سپید تاک غرب 1400/06/29
       
کرمانشاه   شرکت هیدرو سازه کرمانشاه 1401/01/07
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387