نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان سمنان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
سمنان مرکز تصوير برداري پزشکي سمنان 1395/01/11
شاهرود   انجمن صنفي حمل و نقل کالا شاهرود 1390/09/19
شاهرود   انجمن حمايت از زندانيان شاهرود 1390/12/02
شاهرود   شرکت خاورداران شاهرود 1390/12/13

 

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars