نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان سمنان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
شاهرود   انجمن صنفي حمل و نقل کالا شاهرود 1390/09/19
       
شاهرود   انجمن حمايت از زندانيان شاهرود 1390/12/02
       
شاهرود   شرکت خاورداران شاهرود 1390/12/13
       
سمنان مرکز تصوير برداري پزشکي سمنان 1395/01/11
       
       
دامغان   دانشگاه دامغان 1401/04/13
       
گرمسار   شرکت فراورده های بتنی پارس گرمسار 1402/03/09
       
سمنان   شرکت آب و توسعه سمنان 1402/08/28
       
       
       
       
       
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387