فیلم آموزش نرم افزار یکپارچه بایگانی و دبیرخانه و اتوماسیون اداری

آبان 1398

 

برای نمایش یا دانلود فیلم بر روی نام آن کلیک کنید.

 

حجم فیلم مدت فیلم نام فایل شرح بخش شماره
14.1 MB 04:14

01 Archive folders.mp4

پوشه ها: تعریف زیرپوشه های بایگانی و دبیرخانه
تنظیمات 01
21.2 MB 05:15 02 Archive folders.mp4
پوشه ها: فرم ساز: تنظیمات فیلدهای پوشه های بایگانی و دبیرخانه
تنظیمات 02
25.4 MB 06:49 03 Archive folders.mp4
پوشه ها: تعریف پوشه جدید بایگانی
تنظیمات 03
16.1 MB 04:28 04 Archive template.mp4
سربرگ ها: تعریف قالب فایل نامه ها
تنظیمات 04
14.2 MB 03:31 05 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیمات چاپ شماره و تاریخ نامه در سربرگ
تنظیمات 05
13.9 MB 03:32 06 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیم درج امضای دیجیتالی در سربرگ - گروه بندی سربرگ ها
تنظیمات 06
20.1 MB 04:28 07 Archive template.mp4
سربرگ ها: تنظیمات انتقال فیلدها از بایگانی و دبیرخانه به سربرگ
تنظیمات 07
29.9 MB 07:13 08 Archive Files.mp4
پرونده ها: تعریف پرونده های بایگانی
بایگانی و دبیرخانه 08
22.3 MB 05:14 09 Archive Documents.mp4
ثبت سند بایگانی, اسکن مدارک- ثبت دسته ایی فایل های بایگانی
بایگانی 09
17.6 MB 04:11 10 Archive Letter Scan.mp4
ثبت نامه وارده - اسکن نامه
دبیرخانه 10
14.0 MB 03:20 11 Archive Letter template.mp4
ثبت نامه صادره - استفاده از سربرگ در ثبت نامه صادره
دبیرخانه 11
13.9 MB 03:15 12 Archive Letter Compose.mp4
ارجاع نامه به مقام مسئول
دبیرخانه 12
30.4 MB 07:33 13 Archive cartabl1.mp4
بخش اول کارتابل: دیدن نامه - تایید امضا - ارجاع نامه به کاربران و دبیرخانه
کارتابل 13
17.7 MB 03:56 14 Archive Letter cartabl.mp4
ثبت نامه ارسال شده از کاربران در دبیرخانه
دبیرخانه و کارتابل 14
15.5 MB 03:23 15 Archive Send Fax.mp4
فکس نامه
دبیرخانه 15
16.2 MB 03:21 16 Archive Send mail.mp4
ایمیل نامه
دبیرخانه 16
23.5 MB 05:32 17 Archive Recieved Fax.mp4
دریافت و ثبت مستقیم نامه از فکس
دبیرخانه 17
18.1 MB 04:05 18 Archive Recieve Mail.mp4
دریافت و ثبت مستقیم نامه از ایمیل
دبیرخانه 18
19.5 MB 04:21 19 Archive edit.mp4
ویرایش سند بایگانی و نامه
بایگانی و دبیرخانه 19
10.5 MB 02:14 20 Archive Delete.mp4
حذف سند بایگانی و نامه
بایگانی و دبیرخانه 20
15.4 MB 03:18 21 Archive SMS.mp4
پیامک , لینک و یادآوری سند بایگانی و نامه دبیرخانه
بایگانی و دبیرخانه 21
43.6 MB 09:11 22 Archive Report.mp4
جستجو و گزارش سندهای بایگانی و نامه های دبیرخانه
گزارش 22
17.8 MB 05:21 23 Archive Cartabl2.mp4
بخش دوم کارتابل: ایجاد نامه
کارتابل 23
30.3 MB 07:54 24 Archive Cartabl3.mp4
بخش سوم کارتابل: گردش مکاتبات اداری - رویت و ارجاع نامه
کارتابل 24
10.8 MB 03:00 25 Archive Letter from cartabl.mp4
ثبت نامه ارسالی از کارتابل کاربران در دبیرخانه
کارتابل و دبیرخانه 25
33.5 MB 06:57 26 Archive Cartabl4.mp4
بخش چهارم کارتابل: تنظیمات نمایش فیلدهای نمایش نامه, جستجو و فیلتر
کارتابل 26
25.8 MB 05:17 27 Archive Cartabl5.mp4
بخش پنجم کارتابل: ثبت یادآوری, حذف نامه, آرشیو نامه - پیگیری نامه ارسال شده
کارتابل 27
23.3 MB 04:30 28 Archive turn report.mp4
گزارش گردش مکاتبات اداری
کارتابل و گزارش 28
18.6 MB 04:26 29 Archive Reminder.mp4
لیست تقویم کاری - ثبت یادآوری برای خود و دیگران
تقویم کاری 29
594 MB 2:19:55        

مشخصات نرم افزار یکپارچه دبیرخانه، بایگانی, اتوماسیون اداری چاپار سیستم

 

 
 
صفحه اصلی

لیست نرم افزارها

دانلود ها

خرید نرم افزار

پشتیبانی

مشتری ها

تماس با ما

درباره ما

 

 

 

 

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار حقوق دستمزد

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار انبارداری

 

نرم افزار دفتر تلفن رایگان

نرم افزار دبیرخانه رایگان

نرم افزار خرید فروش رایگان